ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV

Gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer: 23057218

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HOLLAND SHIELDING SYSTEMS BV en haar klanten, alsmede op alle offertes, resp. door de klant verstrekte opdrachten met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden vande klant, van welke aard dan ook. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf binden ons eerst nadat deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per telefax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door ons niet alsnog noodzakelijk is.

2. Offertes

1. ledere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is.
2. AlIe bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken blij-ven uitdrukkelijk ons intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de offerte en de eventueel verstrekte opdracht. Op ons eerste verlangen en in geval de klant geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk te worden geretourneerd.
4. Wij zijn gerechtigd om de kosten welke gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
5. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat wij de order uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. In geval van een bindende offertetermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van aanbod door de klant. De opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.
3. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
6. Wij zijn bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overleggen wij hieromtrent met de klant.

4. Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan; Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd.Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden,onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen,bedrijfsstoringen bij de (toe)Ieverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Prijzen

1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering franco bedrijf klant of een andere door de klant aangegeven bestemmingsplaats in Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverlet het in art. 6.3 bepaalde;
- exclusief BTW en andere rechten;- voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;- exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd;
- exclusief de kosten van niet-standaardverpakking;- vermeld in Nederlandse valuta en/of euro, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als gevolg van valutawijzigingen.
3. Tenzij anders overeengekomen geldt een minimale orderregelwaarde van €5,- netto en een minimale orderwaarde van €35, netto.
4. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

6. Transportkosten en transportrisico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de klant aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake verpakking en/of transport, waaronder mede wordt verstaan verplaatsing binnen het bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd indien de klant de kosten hiervan vergoedt.
2. Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs van de goederen. Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen.
3. Voor orders zijn wij gerechtigd de werkelijke vracht- en behandelingskosten door te berekenen.

7. Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt voor alle leveringen af fabriek/magazijn.
2. De overeengekomen levertijd c.q. termijn voor oplevering vangt aan op de dag dat wij de beschikking hebben over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.Als tijdstip van levering onverminderd het bepaalde bij art. 16 geldt het moment dat de goederen worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht).Het risico der goederen gaat dan over op de klant. Dit geldt ook indien wij de goederen moeten monteren c.q. in bedrijf stellen.Voor leveringen buiten Nederland gelden de gekozen Incoterms (laatste editie).
3. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren binnen 10 dagen na onze mededeling datde goederen ter beschikking van de klant staan.De klant dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan ons te melden, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd . De klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien de goederen in opdracht van de klant dienen te worden gekeurd gelden, in afwijking van art. 7 lid 2 de goederen als geleverd wanneer deze, of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving/keuring bij de betreffende fabrikant (derden of wijzelf) gereedstaan. Een en ander nadat de klant hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico van de klant, ook al zorgen wij vervolgens voor transport.
6. Indien de goederen niet binnen 10 dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen.
7. Overeengekomen levertijden gelden immer bij benadering. Bij overschrijding daarvan is de klant gerechtigd ons een redelijke termijn te stellen van ten minste 14 dagen waarbinnen de goederen alsnog moeten worden geleverd.Blijft levering opnieuw uit dan is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij zijn gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De termijn van 14 dagen geldt niet voor speciaal bestelde productenmet een lange levertijd, specifieke toepassing of vereiste keuringen. Hier geldt een termijn, welke in verhouding dient te staan tot de complexheid en de levertijd van het product.

8. Aanvaarding, keuring en reclames

1. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken, niet vallend onder art. 7 sub 3, schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard.Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken.
2. Indien is overeengekomen dat de klant de goederen aan de fabriek respectievelijk aan ons bedrijf zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 dagen nadat hij van de gelegenheiddaartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten voor keuring van het certificaat en van de certificering voor rekening van de koper.
3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden tijdens de beproeving of keuring in de betreffende fabriek van de toeleverancier of in ons bedrijf dan wel, indien geen beproeving of keuring plaatsvindt, binnen de in art. 7.3 genoemde termijn.
4. Retourzendingen worden door ons alleen aanvaard, indien:
a) wij ons voorafgaand schriftelijk akkoord hebben verklaard;
b) dit franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen;
c) dit voorraad- of standaardmaterialen betreft en
d) de levering niet langer dan 6 weken terug heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.

9. Toleranties met betrekking tot product en hoeveelheid

1. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.
2. Bij vormwerkproducten uit ons leveringsprogramma behouden wij ons het recht voor tot 10% meer of minder te leveren dan debestelde hoeveelheid.
3. Met betrekking tot producten waarvan wand- of plaatdikte of gramsgewichten zijn opgegeven is ons een tolerantie van tot 10% naar boven of naar beneden toegestaan.
4. Voor de toelaatbare maatafwijkingen resp. hardheden wordt verwezen naar voor de betreffende artikelen internationaal vastgestelde normen, een en ander voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en voor zover niet schriftelijk een speciale specificatie is overeengekomen.
5. Eventueel door de klant of namens hem aan ons ter beschikking te stellen onderdelen, die op, in of aan het door ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht, dienen ons in de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% (indien daarvoor geen ander percentage is overeengekomen) tijdig, gratis en franco ons bedrijf te worden geleverd. Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere goederen noch voor de kwaliteit en voor de goede toepasbaarheid daarvan en mogen er zonder enig onderzoek van uitgaan dat deze onderdelen zonder meer in, op of aan het in opdracht te vervaardigen product toepasbaar zijn.

10. Matrijzen, vormen, stansmessen en ander hulpgereedschap

1. Matrijzen, vormen, stansmessen en ander hulpgereedschap, hierna te noemen matrijzen e.d., door ons vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven ons eigendom.Deze matrijzen e.d. zullen door ons voor onze opdrachtgever worden bewaard tot 3 jaren na aflevering van de laatste bestelling. Hierna vervalt onze verplichting tot bewaring en zijn wij gerechtigd de matrijs e.d. na verloop van 1 maand na schriftelijke kennisgeving aan onze opdrachtgever te vernietigen, zonder deswege tot betaling van enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden.
2. Indien wij voor vervaardiging van een matrijs e.d. moeten zorg dragen zullen wij met de vervaardiging eerst behoeven te beginnen nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in vervaardigingkosten heeft betaald. Evenzo zullen wij met verbeteringen/wijzigingen of reparaties aan matrijzen e.d. eerst een aanvang behoeven te maken nadat de hiervoor verschuldigde zo nodig geschatte kosten door onze opdrachtgever aan ons zijn voldaan. Is voor de overeengekomen werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste verzoek een redelijk bedrag voor de gemaakte kosten.
3. In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs e.d. levert zullen wij deze eerst behoeven terug te geven nadat onze vordering op de opdrachtgever ter zake van verrichte werkzaamheden, geleverde goederen, of uit welke andere hoofde dan ook, aan ons is betaald.
4. Voor verlies of beschadiging van matrijzen e.d. zijn wij slechts aansprakelijk indien verlies of beschadiging het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of zeer onoordeelkundige behandeling onzerzijds. In die gevallen zullen wij hebben zorg te dragen voor herstel daarvan of voor een nieuwe matrijs e.d., zulks te onzer keuze. Tot enige verplichting of tot betaling van schadevergoedingzijn wij niet gehouden.
5. Voor zover wij in de offerte of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of producten een matrijs e.d. normaal bruikbaar zal zijn, zal de matrijs e.d. na dat aantal slagen resp. na de productie van dat aantal geacht worden niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden dan zullen wij zodra ons zal blijken dat een matrijs e.d. niet meer voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennisgeven aan de opdrachtgever. In dat geval zullen wij hem tevens de kosten verbonden aan een reparatie resp. aan het nieuw vervaardigen van een matrijs opgeven. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel qua volume als qua arbeidsintensiviteit.Zolang een matrijs e.d. die naar de zojuist vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zullen bij regelmatige nabestellingen van de hiermede te vervaardigen producten de onderhoudskosten van deze matrijzen e.d. voor onze rekening zijn gedurende een periode van 2 jaren na het eerste gebruik. Matrijzen e.d. die niet meer voor productie geschikt te achten zijn, mogen door ons worden vernietigd, zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever zijn gehouden.

11. Intellectuele eigendomsrechten van derden

1. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door ons van onze opdrachtgever ontvangen, of via hem van derden, neemt onze opdrachtgever de volledige garantie op zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merkengebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle eventueel jegens ons geldend te maken aanspraken.
2. Indien een derde op grond van enig beweerd recht, tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen jegens onze opdrachtgever zonder dat wij zelve tot enige schadevergoeding jegens hem zijn gehouden. Wij zijn verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen van de bij ons binnengekomen bezwaren zijdens derden tegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

12. Garantie en service

1. Gebreken aan geleverde goederen welke bestemd zijn voor langdurig gebruik kunnen gedurende 12 maanden na levering, uitsluitend te onzer beoordeling hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering worden vervangen indien de gebreken naar ons oordeel of dat van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de klant onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. Verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld afdichtingen en slangen, vallen niet onder deze garantie.
2. De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren aan ons te melden.
3. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan ons adres te worden toegezonden. Indien wij buiten ons eigen bedrijf reparatie of onderzoek dienen te verrichten zijn wij gerechtigd de reis en verblijfskosten aan de klant in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Onderzoek en reparatie vindt in beginsel plaats binnen ons bedrijf en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten kunnen werkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat de ter onderzoek of reparatie aangebodengoederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.
4. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
5. Niet-nakoming door de klant van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn verplichtingen uit dit artikel.
6. Afgezien van de verplichting uit het eerste lid van dit artikel, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade of letsel, toegebracht aan zaken of personen tijdens de werkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

13. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolgedeze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zijn. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:
a. wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;
b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dit gebrek later is ontstaan;
c. ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf;
d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.
2. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beperkt door de maximale hoogte van onze product-, bedrijfsschade- en transportverzekeringen. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij(bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.Een schriftelijke afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs.
3. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaartonze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan door schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van, door of namens de klant verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen en dergelijke in de meest ruime zin. Indien wij in de met de opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebbenop producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
5. Indien wij bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam zijn, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks op verzoek en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.
7. Ter zake van verstrekte adviezen zijn wij slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag van de bedongen adviesvergoeding.
8. Indien wij de goederen elders dienen in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke (contract)bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voorzover wij ons hierop kunnen beroepen.
9. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons zelf en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade,immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

14. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- en girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag toe te kennen. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordtderhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij opdrachten van meer dan €45.378,- excl. BTW en mits niet anders overeengekomen kunnen wij betaling van de overeengekomenprijs in 3 termijnen verlangen, te weten:
- 40% bij acceptatie van de opdracht
- 40% bij verzending van de goederen aan het opgegeven adres
- 20% binnen 30 dagen na de tweede termijn of na gereedmelding montage
2. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente per maand (+6% op jaarbasis) of per gedeelte van de maand welke als hele maand wordt beschouwd, daarvan over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum, alsmede alle kosten (minimaal +15%), waaronder rechtsbijstand, verbonden met de inning van de contractuele prijs.
3. Iedere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4. ln gevallen dat de klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest.

15. Meldingsplicht

1. Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan ons te doen.

16. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons geleverde goederen, ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie van de klant of diens opdrachtgever door ons zijn gemonteerd, blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant ons, uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van renten en kosten.
2. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de klant verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en/of met de geleverde samengestelde goederen, en wel voor de waarde van de geleverde, oorspronkelijke goederen.
3. De klant is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan. In geval van onder meer niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klant, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
4. De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde respectievelijk gehuurde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.
5. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op ons eerste verlangen alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan ons in stil pand over te dragen.

17. Retentierecht

1. Op alle goederen welke zich van of namens de klant onder ons bevinden, ongeacht de oorzaak, hebben wij het recht van terughouding zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
2. Wij zijn gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld.Het risico der goederen blijft aldus bij de klant.

18. Geschillen en toepasselijk recht

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 tot uitvoering van het op 1 juli 1964 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, TRB 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (Staatsblad 1971, S780 en S781) alsmede het Weens koopverdrag, d.d. 11 april 1980.
2. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering van zowel feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank in Dordrecht zulks voor zover de wet dit toelaat.
3. Bij een geschil zijn de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

19. Deponering

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 23057218

Note 1:

Test & performance results will vary based on items such as, but are not limited to: Contact area, Assembly method, Testing conditions, Normal variations in product performance from one mfg. lot to a different mfg. lot of material-along with the normal variations found in a material within a mfg. lot (such as thickness, available conductive material in an actual sample tested, variations in conductive filler materials and uniformity of conductive materials dispersed within a lot of material, variations in adhesives, etc.), Test methods, Environmental aging, Exact test surface material type utilized, etc. The "Copper to Copper" & "Gold Flex to PC" testing also should be noted for the differences related to the "Contact area" difference in the Test Methods (645 mm2 vs. 6 mm2) as this does impact the test results. Testing of Holland Shielding Systems BV materials and the noted test substrates does not imply that the Holland Shielding Systems BV is suitable for an end use application of similar materials. End user is responsible to determine if an Holland Shielding Systems BV and substrate combination is fit for use in their intended end use application.

Wilt u...