EMV-richtlijn

Assestment Richtlijn 2013/35/EU en 2013/35/EG doormiddel van veldsterkte meting op locatie

Richtlijn 2013/35/EU en 2013/35/EG

De richtlijn 2013/35/EU beschijft de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en tot intrekking van Richtlijn 2004/40/EG.

Voor elektromagnetische velden is op 26 juni 2013 een nieuwe Europese richtlijn vastgesteld (Richtlijn 2013/35/EU). Deze zal in Nederland per 1 juli 2016 officieel van kracht worden. In de richtlijn zijn ook regels opgenomen voor het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. De eerdere Richtlijn 2004/40/EU is daarmee ingetrokken.


Gevaar

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Bij hoge veldwaarden ontstaan elektrische stroompjes die het lichaam opwarmen en de spieren onwillekeurig doen samentrekken. Een sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Laag-energetische elektromagnetische velden hebben dit effect doorgaans niet en er is ook geen indicatie dat deze lage veldsterkte op lange termijn tot gezondheidsschade leidt. Zodra de blootstelling ophoudt, houden de mogelijk effecten ook op.


Risicoberoepen

Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij hoogspanningsstations, transformatorhuisjes, zendstations en bepaalde ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-scanner. Ook bij elektrisch lassen en industriële verwarmingstechnieken heeft men te maken met verhoogde elektromagnetische velden.

Werknemers die met deze bronnen werken kunnen gezondheidsschade ondervinden als niet de juiste maatregelen worden getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om elektromonteurs, lassers en medisch personeel. Naar schatting werken 13.000 bedrijven met apparaten die hoog-energetische elektromagnetische velden veroorzaken.


Wettelijke voorschriften elektromagnetische straling

Voor jongeren onder de 18 jaar is het verboden om met apparaten te werken die elektromagnetische velden uitzenden. Artikel 6.12 van het Arbobesluit stelt daarnaast eisen aan het gebruik van toestellen die schadelijke elektromagnetische velden kunnen uitzenden. Belangrijkste punten hieruit:

  • De toestellen moeten een deugdelijke constructie hebben en in goede staat verkeren.
  • De toestellen zijn zodanig ingericht of afgeschermd dat de gezondheidsschade zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  • Mocht deze afscherming onvoldoende effect hebben, dan moeten andere maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld inkorten van de blootstellingsduur).
  • Als ook deze maatregelen niet genoeg effect hebben, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.

Wanneer is elektromagnetische straling gevaarlijk?

Elektromagnetische straling kan gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Bij hoge veldwaarden ontstaan elektrische stroompjes die het lichaam opwarmen en de spieren onwillekeurig doen samentrekken. Een sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Laag-energetische elektromagnetische straling heeft dit effect doorgaans niet en er is ook geen indicatie dat deze lage veldsterkte op lange termijn tot gezondheidsschade leidt. Zodra de blootstelling ophoudt, houden de mogelijk effecten ook op.


NEN normen

In Europees en mondiaal verband wordt er momenteel actief gewerkt aan het vormgeven van normen op het gebied van Electromagnetische fields (EMF). Via de normcommissie NEC EMF - invloed EM-velden op het menselijk lichaam kunnen Nederlanse bedrijven en kennisinstellingen actief invloed uitoefenen op de inhoud van deze Europese en mondiale normen.


Meting op locatie

Holland Shielding Systems BV is in staat om op locatie een veldsterkte meting te verrichten van het volledige electromagnetische spectrum en aan de hand van de resultaten een adviesrapport op te stellen.

Wij adviseren om voor ingang van de nieuwe Richtlijn 2013/35/EU per 1 juli een assesment uit te laten voeren om voor de gestelde datum eventuele afschermingen aan te brengen om veldsterktes te reduceren. Lees hier meer over laag en hoogfrequente metingen op locatie.


Werknemers met actieve implantaten

Voor werknemers met actieve implantaten zijn de gestelde eisen scherper. Er schelt namelijk een risico voor het juist functioneren van de actieve implanteren bij blootstelling aan grote electromagnetisch veldsterktes. Denk aan langdurig werken in de buurt van draadloze communicatie middelen, zendmasten, antenne basis stations en nog veel meer apparaten die grote veldsterkten genereren.


Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij hoogspanningsstations en dit valt onder de Risicoberoepen
Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij hoogspanningsstations en dit valt onder de Risicoberoepen
Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij bepaalde ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-scanner en dit valt onder de Risicoberoepen
Hoog-energetische elektromagnetische velden zijn onder andere te vinden bij bepaalde ziekenhuisapparatuur zoals een MRI-scanner en dit valt onder de Risicoberoepen

Geraadpleegde bronnen:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (https://www.arboportaal.nl)
NEN - het Nederlands Normalisatie-insituut ()

Wilt u...